Kinobox.cz
Vyhledávání Filmové Novinky Premiéry Seznam filmů Filmové profese Žebříček Informace o Českem lvu Statistická data Kontaktní údaje
  
Rozšířené vyhledávání
Odkazy
Kontaktní adresa
FAQ
Reklama
Disclaimer
E-mail
Informace o reklamě na ČFN
Výhody a možnosti
Obchodní podmínky
Ceník reklamy

Obchodní podmínky inzerce

Všeobecné smluvní podmínky umístění reklamních prvků na internetových stránkách Českého filmového nebe.

1. Obecná ustanovení
Provozovatel filmové databáze České filmové nebe (dále jen "Provozovatel") je provozovatelem databáze WWW.CFN.CZ a je rovněž oprávněn poskytovat reklamu na jednotlivých webových stránkách této databáze.

Zadavatelelem reklamní kampaně (dále jen "Zadavatel") se rozumí fyzická nebo právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura, objednávající reklamu na stránkách databáze WWW.CFN.CZ


2. Zadávání reklamy

Objednávání
Reklama (inzerce) na webových stránkách filmové databáze WWW.CFN.CZ se objednává na základě závazné písemné, faxové nebo e-mailové objednávky se všemi náležitostmi, nejpozději však 5 pracovních dnů před začátkem reklamní kampaně. Podmínkou je rovněž včasné dodání kompletních inzertních podkladů pro reklamní kampaň se strany Zadavatele.
Objednávka nabývá účinnosti teprve ve chvíli písemného potvrzení oběma stranami. Provozovatel má pro potvrzení objednávky lhůtu 5-ti pracovních dnů. Toto sdělení předá Provozovatel Zadavateli stejným způsobem, jakým Zadavatel zadal objednávku u Provozovatele (písemně, faxem, e-mailem apod.). Po marném uplynutí této lhůty (5 pracovních dnů) se má za to, že Provozovatel objednávku nepotvrdil. Jakékoli vedlejší úmluvy či ujednání ohledně případných změn nebo slev musí být učiněny písemnou formou jako dodatek objednávky (smlouvy).

Závazná objednávka reklamní kampaně musí obsahovat:
 • Jméno zadavatele reklamní kampaně
 • Sídlo
 • Poštovní adresa
 • IČO a DIČ
 • Kontaktní osoba
 • Telefon, fax, e-mail
 • Název a číslo kampaně, datum startu a datum ukončení kampaně
 • Název (popis) výrobku či služby, který(-á) se bude inzerovat
 • Přehled vybraných typů reklamy - popis všech reklam a formátů, které budou součástí kampaně.
 • Prohlášení zadavatele, že souhlasí s obchodními podmínkami Provozovatele pro umístění reklamních prvků na internetových stránkách databáze WWW.CFN.CZ a že rovněž souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě jakožto zdroje údajů za účelem nabízení obchodu nebo služeb podle zákona č. 101/2000 Sb.

Kompletní inzertní podklady musí obsahovat:
 • Jméno zákazníka
 • Název či číslo kampaně (ID kampaně), číslo objednávky
 • Všechny grafické i negrafické reklamní prvky, které jsou součástí kampaně
 • Grafické podklady obsahují soubory přesných rozměrů, které nepřekračují maximální velikost; pokud je součástí objednávky více reklam, musí být jednotlivé soubory označené správnými názvy reklamy
 • Adresa, kam má reklamní prvek po kliknutí směřovat (http://...)
 • Alternativní text, který se objeví "pod kurzorem" při přiblížení kurzoru k reklamnímu prvku
Kompletní inzertní podklady musí být doručeny nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem reklamní kampaně. V případě nedodržení uvedených podmínek nebo požadavků nese zadavatel veškeré důsledky vyplývající z takto vzniklé změny smlouvy uzavřené mezi ním a Provozovatelem v rámci dané reklamní kampaně.

Změny v zadání kampaně

Veškeré podklady týkající se jakékoliv změny v reklamní kampani musí Objednatel poskytnout nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným datem změny. V jiném případě Provozovatel nezodpovídá za včasnou změnu, která bude vyřízena v nejbližším možném termínu.

Odpovědnost zadavatele

Zadavatel přebírá plnou zodpovědnost za kvalitu a obsahovou stránku internetové reklamy a zprošťuje Prozovatele nároku jakékoli povahy uplatňovaných vůči němu třetími osobami, a to zejména nároků uplatňovaných ve spojení s ustanoveními zákonů upravujících a definujících nekalou soutěž a autorské právo. Zadáním objednávky dává Zadavatel Provozovateli souhlas s šířením reklamních prvků prostřednictvím internetu a potvrzuje, že je nositelem veškerých práv výrobce, autorů a případně dalších osob, potřebných k zveřejnění dat v dodané podobě a že neporušuje práva žádného jiného oprávněného subjektu. V případě nepravdivosti tohoto tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným subjektům náhradu škody. Na vyžádání Provozovatele je zadavatel povinen doložit skutečnosti týkající se autorských práv průkaznými doklady.

Reklamní prvky, podklady

Grafické reklamní prvky přijímané provozovatelem pro internetovou reklamu, jsou reklamní proužky (bannery), reklamní tlačítka (buttony) apod ve formátech gif nebo jpg (popř. flash). Negrafické reklamní prvky jsou zejména textová reklama a další negrafické podklady sloužící k propagaci výrobku či služby. Prvky neodpovídající dále uvedeným specifikacím nebudou přijaty. Provozovatel přijímá také grafické reklamní prvky ve formátu flash, vyhrazuje si však právo v případě potřeby zasahovat do obsahu proužku a jeho programového kódu. Reklamní proužky ve formátu flash musí být programově upraveny tak, aby bez problémů umožňovali prohlížení stránky s tímto reklamním proužkem i uživatelům, kteří nemají integrovaný programový modul ve svém prohlížeči potřebného k spouštění flash souborů nebo mají starší verze prohlížečů neumožňující spouštění flash animací. Zadavatel poskytne provozovateli reklamní proužek nebo reklamní podklady, jejichž obsah je v souladu se zákony České republiky, neodporuje dobrým mravům a neobsahuje reklamu přímého konkurenta provozovatele. V případě nejasností se doporučuje včasná konzultace s provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout reklamní proužek nebo jiné reklamní podklady, jejichž obsah bude v rozporu se zákonem, mohl by vést k ohrožení mravnosti nebo veřejného pořádku či svou kvalitou, svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele nebo by mohly poškodit dobré jméno provozovatele. O takovém odmítnutí bude informovat zadavatele bez zbytečného odkladu poté, co tuto skutečnost zjistí.

Reklamní prvky musí splňovat také tyto požadavky:
 • bez kliknutí na reklamu se neotevře nová www stránka
 • pohyblivá reklama nebude stínit obsah stránky na jednom místě déle než 2 sekundy,
 • reklama nesmí odkazovat na stránky informující a nabízející linky o ilegální činnosti (warez, mp3, ...), pornografii, rasismu a ostatní stránky, jejichž obsah je protizákonný, rovněž nabádající nebo vyzývající k porušení zákonu ČR a platných mezinárodních zákonů a dohod.
Provozovatel je oprávněn odmítnout umístění reklamních prvků (reklamní kampaně) na svých internetových stránkách i po uzavření smlouvy, jestliže nemůže svůj závazek splnit z důvodu technických vad nebo nedostatků podkladů předaných zadavatelem nebo jestliže se zjistí, že zveřejněním informací dodaných zadavatelem by došlo k porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, k protiprávnímu zásahu do právem chráněných zájmů nebo práv třetích osob nebo k narušení dobrých mravů. Z hlediska platebních vztahů se odmítnutí umístění reklamních prvků z těchto důvodů posuzuje stejně jako zrušení objednávky ze strany Zadavatele a Zadavatel je povinen zaplatit provozovateli úhradu ve výši stornopoplatků stanovených v bodu 4. těchto obchodních podmínek.

Rozměry, maximální velikost a možné formáty reklamních prvků:
Typ reklamy Rozměr Max. velikost Možné formáty
Banner standardní 468 x 60 pixelů 25 KB GIF, JPG, FLASH + GIF
Banner čtvercový 125 x 125 pixelů 15 KB GIF, JPG, FLASH + GIF
Banner velkoplošný 250 x 250 pixelů 25 KB GIF, JPG, FLASH + GIF
Button velký 150 x 120 pixelů 15 KB GIF, JPG
Button special 138 x 52 pixelů 5 KB GIF, JPG
Komerční prezentace (malý obrázek) 50 x 50 pixelů 10 KB GIF, JPG
Komerční prezentace (velký obrázek) 120 x 90 pixelů 20 KB GIF, JPG
Textová reklama velká Max. 65 znaků 65 znaků text
Textová reklama malá Max. 15 znaků 15 znaků text
Skyscrapers 200 x 600 pixelů 25 KB GIF, JPG, FLASH
Out of the box 75 x 75 pixelů 15 KB GIF, JPG
Pop Up Plocha max 80 000 pixelů 25 KB GIF, JPG, FLASH + GIF
Ceník + další možné typy reklamy najdete v sekci Ceník reklamy

3. Cena, splatnost, provize

Cena je kalkulována podle platného ceníku provozovatele, který tvoří nedílnou součást Všeobecných smluvních podmínek. Ceny uvedené v ceníku jsou včetně daně DPH (nejsme plátci DPH). Zadavatel je povinen si v případě nejasností vyžádat aktuální ceník platný v době zadání objednávky. Množstevní sleva je přiznávána v rozsahu dle ceníku a může být předmětem dalšího jednání. Základem pro výpočet množstevní slevy je celková smluvní cena dané kampaně. V případě, že si zadavatel přeje zrušit potvrzenou reklamní kampaň, musí tak učinit zasláním písemného vyrozumění, které musí být provozovateli doručeno nejpozději 21 dní pred zahájením reklamní kampaně. Při pozdějším zrušení je zadavatel povinen uhradit stornovací poplatek ve výši:

zrušení mezi 20. a 10. dnem před zahájením 30 % ceny
zrušení mezi 9. a 6. dnem před zahájením 60 % ceny
zrušení mezi 5. a 3. dnem před zahájením 80 % ceny
zrušení mezi 2. a 1. dnem před zahájením 90 % ceny
zrušení v průběhu kampaně 100% ceny objednané reklamy


V ceně reklamní kampaně je zahrnuta on-line statistika, která obsahuje: počet shlédnutí, kliknutí a účinnost reklamních proužků celkem, počty v průběhu dne a měsíce, počty v jednotlivých dnech reklamní kampaně.

Faktury jsou vystavovány po ukončení kampaně s tím, že provozovatel si vyhrazuje právo fakturovat průběžné zálohy v případě kampaně trvající déle než 1 měsíc. V odůvodněných případech je provozovatel oprávněn požadovat platbu předem. Nezaplacením zálohy nebo požadované platby předem v termínu splatnosti dle zálohové faktury se má za to, že Zadavatel odstupuje od smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nezahájit nebo přerušit již započatou kampaň v případě, že Zadavatel neplní své finanční závazky vůči Provozovateli. Zadavatel odpovídá za škody, které v takovém případě vzniknou Provozovateli.
Zúčtovací faktury jsou vystavovány se 14 denní splatností, není-li smlouvou provozovatele a zadavatele stanoveno jinak. Zaplacením faktury se rozumí připsání fakturované částky na účet Provozovatele. Úrok z prodlení se zaplacením faktury je 0,1% dlužné částky za každý započatý den.

4. Reklamace

V případě pochybení na straně Provozovatele, je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Zadavatel zjistil anebo mohl zjistit pochybení.

Pochybením na straně provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky zadavatele, po dobu delší než 6 hodin za den. Toto se nevztahuje na časový interval, ve kterém jsou inzeráty zadavatele automaticky zobrazovány reklamním systémem podle objednaného objemu inzerce.

Za pochybení na straně Provozovatele se nepočítají zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých www stránek provozovatele.

Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu a může být předmětem dalšího jednání. Závazek splatnosti je tak omezen pouze na tu poměrnou část plnění, na kterou není uplatňována reklamace. Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednavateli, je povinnen zadavatel uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně u Provozovatele.

5. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace získané v rámci spolupráce třetí osobě. Tyto obchodní podmínky jsou závazné. Veškeré vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony ČR.

Tyto Obchodní podmínky inzerce jsou platné od 1. 4. 2003.

V případě zájmu kontaktujte pracovní tým.
Kinobox.cz
Přihlášení
Přihlašovací jméno:
Heslo:
Registrace
Nový uživatel
Doporučujeme
Karamazovi
Bobule
Hlídač č. 47
Aktuálně v kinech
Kdopak by se vlka bál?
Sestra
Sněženky a machři po 25 letech
Ocas ještěrky
Peklo s princeznou
Jarmareční bouda
Uvidíte v kinech
Normal
Labyrint
El Paso
Líbáš jako Bůh
Saxana - Veletrh strašidel
Reklama


 
Filmové novinky Premiéry Seznam filmů Filmové profese Žebříček Informace o Českém lvu Statistické ůdaje Kontakt
© 1995 - 2008, České filmové nebe. Všechna práva vyhrazena.